(310) 395-9196    Marmalade Catering | 710 Montana Ave Santa Monica, CA 90403

Rosh Hashanah/Yom Kippur Menu